مزایده یکدستگاه موتورسیکلت هوندا پیشتاز تیپ 150 مدل 1390 - آگهی 51112

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468171600023
تاریخ صدور:1398/07/18

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مراوه تپه

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
مزایده باراول

در پرونده 980076 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان مراوه تپه محکوم علیه امان محمد مرادی فرزند عید جان ساکن گلیداغ محکوم می باشد به استرداد 6500 گیلو گرم گندم مرغوب و پرداخت مبلغ 1/210/375 ریال بابت اصل خواسته بعلاوه هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق محکوم له محمد کریم قلیچی و مبلغ 5/525/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران که در قبال آن یکدستگاه موتورسیکلت طرح هوندا پیشتاز تیپ 150 مدل 1390 رنگ مشکی به پلاک 26474 ایران 595 توقیف گردیده است که از طریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش می رسد .

1- حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده 50/000/000 ریال اعلام گردیده است .

2- مزایده از مبلغ اعلامی کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.

3- موعد مزایده روز دو شنبه 1398/08/13 ساعت 10 صبح می باشد .

4- مکان مزایده اجرای احکام دادگستری مراوه تپه می باشد .

5- متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند .

6- این اگهی فقط در یک نوبت منتشر می گردد.

7- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی را فی المجلس به صندوق مراوه تپه تودیع الباقی را در مهلت یک ماهه به حساب مذکور واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری مراوه تپه نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی در حق صندوق دولت ضبط می گردد.%

رئیس دادگستری و قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان مراوه تپه –محمد فاضلیان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی