مزایده یک دستگاه خودرو سواری بی ام وی320 - آگهی 51111

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460406800110
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده اموال (نوبت اول)

شماره پرونده اجرایی : 980248

  محکوم له:محمدرضا احمدی فرزند علی اکبرباوکالت مرتضی اسدی

محکوم علیه : سعیدفتحی فرزنداسماعیل 

در راستای محکومیت محکوم علیه سعیدفتحی فرزنداسماعیل به پرداخت : 1- پرداخت مبلغ239/000/000ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 7/001/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی ومبلغ11/560/000ریال ازبات حق الوکاله وکیل درحق محکوم له محمدرضا احمدی فرزند علی اکبرباوکالت مرتضی اسدی  2- پرداخت مبلغ 11/950/000 ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه بهدرخواست محکوم لها مبنی برتوقیف وفروش یک دستگاه خودرو سواری بی ام وی320 بشماره انتظامی 91ایران439ی48(توقیف درپارکینگ طبقاتی شریعتی) ،توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و قیمت گذاری شده است./.

                                              مشخصات خودرو:

یک دستگاه خودرو سواری بی ام وی320 بشماره انتظامی 91ایران439ی48(توقیف درپارکینگ طبقاتی شریعتی)رنگ قهوه ای، نوع سوخت :بنزین، مدل1976 ،،شماره شاسی :5228690شماره موتور:5228690تعداد محور:دو،تعدادچرخ:چهار،تعدادسیلندر:چهاروضعیت ظاهری وفنی خودرو :مستند به بازدید صورت گرفته مشاهده میگردد که وسیله نقلیه موصوف جزو وسایل نقلیه لوکس با بدنه دست ساز از جنس فابیر گلاس بوده وکل بدنه نسبت به خودروهای هم مدل دارای تفاوت درساختار میباشد که قیمت عرف وروز آن باسایر خودروهای هم مدل دارای تفاوت بوده وعمدتا توسط افرادخاص خرید وفروش خواهد شد.برخی ازقسمتها نیاز به بازسازی مجدد داشته وکل خودرو درحد متوسط به پایین میباشد.لذ به استناد قیمت خودروهای همسان دربرخی ازنقاط کشور به صورت غیررسمی، به مبلغ 250/000/000ریال(معادل دویست وپنجاه میلیون ریال) برآورد می گردد.

بنابراین جلسه مزایده به روز یک شنبه مورخ 1398/08/12 ساعت 10 الی 10:30 صبح در اتاق شعبه دواجرای احکام مدنی واقع در شهرک اداری ساختمان دادگاههای حقوقی اردبیل-طبقه اول در حضور نماینده محترم دادسرا برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی مزبور شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند . مورد مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس 10% اخذ و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک هفته مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ضمناً کلیه مخارج به عهده محکوم علیه می باشد.

                                  مدیر دفتر شعبه دو اجرای احکام مدنی اردبیل - علی اصغر جهدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی