مزایده خودرو سواری پژو2000 مدل 1377 - آگهی 51109

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462450100048
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان ابهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

اگهی مزاید اول

در پرونده کلاسه 970363 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه اقای نعمت معروفخانی  بموجب دادنامه 9609972417200866 محکوم است بپرداخت 163/624/000ریال اصل خواسته و4/500/000ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده ؛ چون با ابلاغ اوراق اجرائیه محکوم علیه اقدام به معرفی اموال در جهت پرداخت محکوم به بعمل اورده است و از طرفی از سوی محکوم له اموال بلا معارض محکوم علیه توقیف و ازطریق کارشناس رسمی ارزیابی شده ؛ اینک بلحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد فی المجلس در یافت شده سپس اموال به برنده تحویل داده خواهد شد . در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مضافا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده می شود قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد . در صورت عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد . طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند .

مشخصات وسیله نقلیه :شماره پلاک 371ط97ایران16نوع سواری پژو2000دوگانه سوز دستی :رنگ سبز کاهویی مدل :1377:نوع سوخت بنزین :شماره موتور22527607470  شماره شاسی :76308623

باتوجه به سایدگی لاستیکها و نوع خودرو و رنگ خوردگی دور خودرو و شکستگی شیشه جلو و سپر عقب و گلگیر جلو سمت چپ نیاز به صافکاری و نقاشی دارد و دارای بیمه نامه شخص ثالث از شرکت بیمه کوثر تا تاریخ 99/04/29 با شرایط فعلی بازار مبلغ 105/000/000براورد قیمت می شود.. 

تاریخ و ساعت مزایده: مورخ 98/08/08 ساعت 10 - 9  لازم به ذکر می باشد چنانچه روز مزایده بهر دلیلی مصادف با تعطیلی شود مزایده روز بعد در همان ساعت برگزار خواهد شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی