مزایده دو دستگاه تانکر گازوئیل و دودستگاه پلیشر محصولات شیشه - آگهی 51108

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463544300083
تاریخ صدور:1398/07/18

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهـی مزایــده (نوبت اول)

با عنایت به اینکه به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مهریز، محکوم علیه شرکت تک شیشه ایساتیس در پرونده کلاسه 960415 این اجرا به پرداخت مبلغ 85/354/705 ریال در حق محکوم له رحیم ربیعه فرزند صقور و مبلغ 600/000 ریال بابت نیم عشر در حق دولت محکوم گردیده و محکوم له جهت استیفای دین خود از اموال محکوم علیه تعداد دو دستگاه تانکر گازوئیل به حجم تقریبی 18000 لیتر و مستعمل که توسط کارشناس هردو تانکر به مبلغ 120/000/000 ریال ارزیابی و یک عدد منبع آب هوائی با پایه و مخزن و لوله های آن که در محل کارخانه نصب می باشد و توسط کارشناس به مبلغ 160/000/000 ریال ارزیابی و تعداد دو دستگاه پلیشر محصولات شیشه مظروف خارج از خط تولید که هردو دستگاه توسط کارشناس به مبلغ 240/000/000 ریال ارزیابی و جمعا اقلام مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 520/000/000 ریال ارزیابی و نظریه کارشناس مصون از اعتراض طرفین مانده است ،لذا اموال توقیف شده مزبور به میزان محکوم به و هزینه های احتمالی اجرای حکم و ادای دین در روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 ساعت 10 الی 11 صبح ازطریق مزایده در محل دادگستری مهریز به فروش رسانده می شود. بدینوسیله مراتب به اطلاع عموم رسانده می شود و متقاضیان می توانند پنج روز قبل از روز مزایده جهت بازدید از مال مورد مزایده و کسب اطلاع بیشتر ، هر روز به جز ایام تعطیل در ساعت اداری به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مزایده معادل ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری مهریز به شماره 2171295875008 در بانک ملی واریز و درخواست کتبی خود را مشتمل بر مشخصات کامـل خود و مبلـغ پیشنهادی بانضمام فیش بانکی ، داخل پاکت نامه نهاده و پس از بستن درب پاکت آنرا تا قبــل از ساعت شروع مزایـده تحویل دفتر اجرای احکام مدنی نموده و رسید دریافت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خود را در ساعت مقرر تحویل اجرا داده و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد

شرایط مزایده :

1- شرکت کننده در مزایده باید 10 درصد مبلغ کارشناسی را به شماره حساب سپرده دادگستری واریز و رسید بانکی مربوطه را ارائه نماید یا فی المجلس پرداخت نماید لذا باتوجه به اینکه برنده مزایده باید 10 درصد مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید لذا پیشنهاد میگردد ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید بانکی را ضمیمه درخواست خود نمایند

2- به پیشنهادات مبهم و مشروط و بر خلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی که پس از وقت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات راس ساعت مقرر باز و قرائت شده و حضور طرفین و شرکت کنندگان در مزایده بلامانع و عندالاقتضا درهمان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد

4- درصورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده درجلسه ، مبلغ ده درصد کارشناسی را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده معرفی خواهد شد

5- در صورت انصراف برنده مزایده ، ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد./

یوسفی

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی