مزایده یکدستگاه یخچال ایستاده تک درب - آگهی 51103

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461215100077
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان آمل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

درپرونده کلاسه 980615  اجرائی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف  آمل محکوم علیه بتول علیزاده    محکوم است به پرداخت مبلغ 15000000  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  و حق الوکاله  درحق محکوم له آقای بهشاد کمالی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. لذا دایره اجرا حسب تقاضای محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی در نظر دارد از اموال محکوم علیه که کارشناس بهای آنرا به شرح ذیل اعلام نموده است :

یکدستگاه یخچال ایستاده تک درب با مارک تجاری کینو دارای 5 طبقه فلزی با گرید انرژی آ مدل یخچالkr615  و شماره سریال 9216110613 ساخت کشور ایران ساخت شرکت صنایع سرد سبوحی دارای حجم 315 لیتر بدنه یخچال سفید رنگ سالم و حاوی مواد غذایی  و در حال کارکرد با قدرت سرد کنندگی خوب جنس درب آلومینیوم  و جنس بدنه خارجی ورق گالوانیزه پوشش رنگ الکتواستاتیک دست دوم به ارزش تقریبی 18000000 ریال براورد گردیده است

را از طریق مزایده حضوری در روز سه شنبه  مورخ  1398/07/30  از ساعت 9  الی  10  همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف مدت یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. طالبین و خریداران می توانند تا 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف  آمل

جعفری

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی