مزایده یکدستگاه کامیون کشنده ده چرخ ایویکو مدل 1386 - آگهی 51102

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463438700038
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زرند/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی حراج مال منقول(نوبت اول)

اجرای احکام حقوقی دادگستری زرند درنظردارد دررابطه باپرونده اجرائی کلاسه 960598مطروحه بین محکوم له: منوچهر نورمندی با وکالت آقای میثم عباسی  و محکوم علیه شرکت تاریر با وکالت خانم منیر مشهوری درراستای اجرای نیابت شماره 1397021000204541 صادره از اجرای احکام مدنی سیرجان جلسه مزایده مال  منقول متعلق به محکوم علیه را باحضورنماینده محترم دادسرا درروز یکشنبه  مورخ 1398/08/12 راس ساعت 11صبح درمحل دفتراجرای احکام حقوقی جهت استیفای بدهی محکوم علیه برگزارنماید.لذامتقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن بازدید و ملاحظه مدارک مال مورد مزایده، پیشنهادات خودرادرپاکت لاک و مهرشده تحویل اجرای احکام نموده ورسیداخذنمایند،جلسه مزایده درمورخ 98/08/12در محل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری زرند برگزاروشروع مزایده ازقیمت پایه کارشناسی خواهدبود.ضمناً ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ومابقی درموعدمقرر از برنده مزایده اخذ خواهدشد.خریدبه صورت شفاهی نیزدرجلسه آزادمی باشد%

مشخصات مال مورد مزایده:

یکدستگاه کامیون کشنده سه محور ده چرخ ایویکو به تیپMPV20E42HTمدل 1386 رنگ سفید-روغنی ،دارای شماره شاسی 007222و شماره موتور610551 به شماره انتظامی 29ع828 ایران 11

کامیون فوق از نظر اتاق و کابین راننده سالم می باشد،سمت چپ سپر جلو شکستگی دارد ،پلکان سمت چپ اتاق شکسته ،بعلت توقف طولانی فاقد باطری می باشد لاستیک ها حدود 30 درصد عاج دارند و در اثر آفتاب غیر قابل استفاده می باشند،شگ گیر محور دوم سمت چپ شکستگی دارد و نیاز به تعویض می باشد،سمت راست و چپ محور سوم فاقد شل گیر می باشد.

با توجه به بررسیهای به عمل آمده و مداقه در جمیع جهات خصوصا نوع،سیستم،مدل و وضعیت موجود آن با توجه به توقف طولانی در پارکینگ ،فاقد بیمه ثالث معتبر،قیمت کامیون فوق الذکر (بدون یدک متصل)4.950.000.000ریال می باشد.

دفتر اجرای احکام حقوقی زرند-عرب زاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی