مزایده درختان ریشه کن و سیل آورده - آگهی 51101

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی FRW103 نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن و سیل آورده واقع در مسیر رودخانه پیرنعیم در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه به حجم 387.373 مترمکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 12.006 مترمکعب چوب آلات هیزمی اقدام نماید
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98.07.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین ملهت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 98.07.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 98.07.29 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 200.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 95369-48158 میباشد
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن در محدوده رانشی ناشی از سیل مسیر جاده سنه کوه- وارمی و دارابکلا واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میاندرود به حجم 178.428 مترمکعب چوب آلات صنعتی اقدام نماید.
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98.07.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 98.07.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 98.07.29 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000  ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 95369-48158 میباشد
آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
FRW103
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان سیل آورده در مسیر رودخانه سنه کوه موضوع پروانه قطع شماره 14373، 98.42، 98.6.3 واقع در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میاندورد به حجم 107.899 مترمکعب چوب آلات صنعتی اقدام نماید
علاقه مندان می توانند ازتاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98.07.22 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند 
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 98.07.28 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 98.07.29 می باشد 
تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 60.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم FRW105/0 تهیه و ارائه گردد
مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد


ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی