مزایده کالاهای مستعمل و اسقاطی فلزی و ضایعات آلومینیومی - آگهی 51100

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
اداره کل شیلات استان بوشهر در نظر دارد نسبت به فروش اقلام و کالاهای مستعمل و اسقاطی فلزی و ضایعات آلومینیومی به اشخاص واجد شرایط: از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت که در سامانه ستاد به شماره 1098003890000002 ثبت شده است، اقدام نمایند. کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها در بستر سامانه به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در مزایده می بایست قبلا برای ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی اقدام نموده باشند.
1- موضوع مزایده:
فروش اقلام و کالاهای مستعمل و اسقاطی فلزی و ضایعات آلومینیومی
2- مبلغ پایه کارشناس رسمی دادگستری:
قیمت کل مبلغ 865100000 ریال (هشتصد و شصت و پنج میلیون و یکصد هزار ریال)
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:
مبلغ 90000000 ریال (نود میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2173951055001 بانک ملی شعبه گلشن بوشهر متعلق به اداره کل شیلات استان بوشهر
4- تاریخ دریافت اسناد مزایده: از ساعت 15 روز شنبه مورخ 98.07.21 لغایت روز سه شنبه مورخ 98.07.23
5- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد (بارگذاری در سامانه): ساعت 13 روز شنبه مورخ 98.08.04
6- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه 98.11.4
7- آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده: ساعت 13 روز شنبه مورخ 98.08.04 به امور قراردادهای اداره کل شیلات تحویل داده شود. (تصویر ضمانت نامه در سامانه بارگذاری شود)
8- محل و زمان تشکیل کمیسیون جهت تعیین برنده مزایده: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1398.08.06 در سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان بوشهر
روابط عمومی اداره کل شیلات استان بوشهر
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی