مزایده یکدستگاه خودروی سواری پژوپارس مدل 1395 - آگهی 51096

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463577100145
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

)آگهی مزایده)

باستناد پرونده اجرایی  به کلاسه 2/980206  صادره از سوی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی  یزد له محمد حسین  دهقانی زاده  بغداد آباد وعلیه  سید یحیی  حسینی  پور هدشی  فرزند سید علیرضا محکوم علیه  بابت  محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ 918.112.484 درحق  محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و درخواست شخص  ثالثی به نام  خانم  فاطمه غلامی هدش  فرزند علی اکبر  یک دستگاه  خودروی  سواری  پژو  پارس مدل  1395 به شماره انتظامی 629ج 14 ایران64 به رنگ سفید  روغنی  به شماره موتور 164B0082950 و شماره شاسی H718308  به عنوان  مال محکوم علیه معرفی و توقیف  که  توسط کارشناس رسمی  دادگستری به مبلغ  870.000.000 ریال  ارزیابی  گردیده  موضوع مزایده میباشد که جهت  ادای دین محکوم علیه  در روز شنبه مورخ 1398/8/11 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام  حقوقی  دوم یزد حاضر و جهت ملاحظه  خودروی سواری توقیفی  موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود. شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  0 2- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد 3- پیشنهادات  راس  ساعت  10 صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد 0 4- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  0 سعیدپناه علی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی