مزایده یک دستگاه خودروسواری رانا tu5  مدل 1394 - آگهی 51094

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467652800026
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قشم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده  اموال منقول- نوبت اول

در اجرای دادنامه شماره 9709977652101384 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قشم  محکوم علیهم 1- فرانک ابراهیم پور ثابت 2- فرناز ابراهیم پور ثابت ثابت 3- کمال ابراهیم پور ثابت 4- مهسار ابراهیم پور ثابت  5- مهرنوش ابراهیم پور ثابت 6- حسن ابراهیم پور ثابت وراث مرحوم محمد ابراهیم پور ثابت که  به پرداخت تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی طلاء از محل ماترک مرحوم محمد ابراهیم پورثابت بابت مهریه  درحق محکوم له خانم همافر پیمانی فرزند خلیل  محکوم  ، که در اجرای دادنامه  فوق الذکریک دستگاه خودروسواری رانا  تیپ tu5  مدل 1394 رنگ قهوه ای سیر - متالیک  از ماترک مرحوم توقیف که برابر نظریه کارشناسی 50 0/000/000 ریال ارزیابی و بر آورد قیمت که با شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد 1-فروش نقدی و حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز است 2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است 3-پیشنهاددهندگان بایدقبلا10درصدسپرده نقدی به حساب دادگستری به شماره 2171295477003 سپرده داگستری تودیع وفیش آن راضمیمه پرونده نماید4-پیشنهادات بایددرپاکت لاک ومهرشده باذکرجمله مربوط به مزایده ومشخصات کامل ومحل اقامت پیشنهاددهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 1398/08/04 اجرای احکام دادگستری قشم تسلیم شود.5-پیشنهادات مشروط،مبهم ،فاقد سپرده وبرخلاف شرایط آگهی وهمچنین پیشنهاداتی که بعداز وقت مقرر برسد ترتیب اثرداده نخواهدشد.6-اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .7-پیشنهادات درساعت 1000صبح روز سه شنبه مورخ 1398/08/8باز وقرائت خواهدشد وحضورپیشنهاد دهندگان درجلسه مزایده بلامانع وعندالاقتضا درهمان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهدآمدوبرنده کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهادنماید.8-درصورتی که برنده سه روزپس ازجلسه مزایده ویا درانقضائ مهلت ازپرداخت بهای موردمزایده خودداری نمایدمسئول کسراحتمالی قیمت وخساراتی که تجدیدمزایده حاصل شودخواهدبودکه بدوا ازسپرده اواستیفا میشودورسیدمربوطه تاتعیین خسارات وارده مستردنخواهدشد. 9-متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بشترق به اجرای احکام مدنی دادگستری قشم مراجعه نماید

مسعود رحمانی چگنی

رئیس اجرای احکام مدنی شهرستان قشم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی