مزایده خودروی سواری پژو 206 مدل 1394 - آگهی 51091

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460505100092
تاریخ صدور:1398/07/18
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان اردبیل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب شماره نامه 1359/95 نیابت ارسالی مورخ 98/04/26 از مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران محکوم علیه رمضان آژیده کریق  محکوم است، به پرداخت مبلغ 316/708/962 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای افلاطون انبیر و مبلغ 6/035/000 ریال بابت نیم عشر دولتی ، باتوجه به امتناع محکوم علیه ازپرداخت محکوم به و توقیف مال ، محکوم له تقاضای فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

خودروی سواری پژو 206 صندوقدار آریان بشماره انتظامی 617 ه 83 ایران 91 - مدل 1394 - رنگ: سفید روغنی - اتاق فابریک -درب عقب - راست تعویض - درب موتور تصادفی -با توجه به وضعیت ظاهری ، به مبلغ 550/000/000 ریال معادل پنجاه و پنج میلیون تومان برآورد و ارزیابی گردیده است.

بنابراین جلسه مزایده روز چهار شنبه مورخ 98/08/08 از ساعت 9/30 الی 10 صبح واقع درچهارراه امام-مجتمع شورای حل اختلاف اردبیل - شعبه دوم اجرا ، در حضور نماینده دادستان محترم اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعلام نمایند مزایده به بالاترین قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرر ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اردبیل

راد مرد

98/07/18

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی