مزایده بلبرینگ ،دو دستگاه جوش،پمپ کوچک و.... - آگهی 51088

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465765600017
تاریخ صدور:1398/07/17

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان خواف

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده مرحله دوم اموال منقول محکوم علیه شرکت الوند راهساز بینالودبامدیریت علی جاجرمی

به موجب محتویات پرونده کلاسه 930464اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف دادگستری شهرستان خواف محکوم علیه  شرکت الوندراهساز بینالودبامدیریت علی جاجرمی  ساکن  سنگان محکوم است به پرداخت مبلغ 153/729/411ریال بابت اصل خواسته  و هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه  در حق محکوم له آقای عبدالقادرزمانی  فرزندمحمداسلام  ساکن سنگان- خ شهید فهمیده  و مبلغ 1/500/000ریال بابت حق الااجرا در حق صندوق دولت ، لذا با توجه به اینکه محکوم علیه تا کنون اقدامی نسبت به پرداخت محکوم به اقدام ننموده است حسب تقاضای محکوم له واستعلام از مجتمع سنگ اهن سنگان اقلامی از شرکت الوندراهساز بینالود معرفی گردید که تعداد7قلم 1-بلبرینگ فک یک جفت 2-دستگاه جوش دودستگاه 3-پمپ کوچک بادیک دستگاه 4-پولی فک یک عدد5-تسمه 6 عدد-6-فیلترروغن 3عدد7-ناخن لودر 6عدد  در مجتمع سنگ اهن سنگان درانبار سنگ شکن شماره 2واقع سایت معدنی سنگاه خواف توقیف  و کارشناسی گردیده و مقرر گردیده از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .10 درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت الباقی وجه اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد ، مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزارمیگردد وشکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته ازتاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور و یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مورد مزایده به خریدار تحویل و منتقل نخواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری شهرستان خواف مراجعه و اطلاعات لازم در خصوص مورد مزایده کسب نمایند ضمنا هزینه نقل و انتقال با خریدار می باشد.

مشخصات مورد مزایده:

1-بلبرینگ فک یک جفت به مبلغ 5000/000ریال 2-دستگاه جوش زردجوشا مدل 501کارکرده یک عدد(بدون تست به علت نبودن برق)به مبلغ 30/000/000ریال 3-دستگاه جوش قرمز ایرانیان کارکرده یک عدد(بدون تست) به مبلغ 30/000/000ریال  4-پمپ بادکوچک سبز رنگ کارکرده یک عدد به مبلغ 7000/000ریال 5-ناخون لودر کارکرده 6عدد به مبلغ 4000/000ریال 6-پولی فک ده خط کارکرده یک عدد به مبلغ 5000/000ریال 7-فیلتر روغن لودر 3عددبه مبلغ 900/000ریال 8-تسمه 6عدد به مبلغ 5000/000ریال اموال منقول ارزیابی وکارشناسی گردید

2-قیمت کارشناسی :جمعا به مبلغ86/900/000ریال

3-محل مزایده:اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف دادگستری خواف

4)تاریخ و روز مزایده :سه شنبه 1398/8/14از ساعت 11 الی 12ظهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی