مزایده اره فلکه 100 سانتی،رنده 40 سانتی ،میخ کوب بادی و... - آگهی 51044

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464148100011
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی ) شهرستان کلیبر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

برابر پرونده کلاسه 980316 ج  م  اجرای احکام مدنی کلیبر محکوم علیه آقای جواد حبیبی اوزی محکوم است به پرداخت مبلغ 337/366/000  بابت  محکوم به در حق محکوم له آقای بختیار پابرجای و مبلغ 16/380/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  در راستای اجرای حکم ازاموال بلامعارض محکوم 1- اره فلکه 100 سانتی ساخت ارمنی با دینام 15 اسب روسی 1000 دور  2- اره فلکه 100 سانتی ساخت تبریز با دینام 15 اسب آلمان شرقی با دور 1400  3-رنده 40 سانتی بدون کومکن با دینام 3 اسب تک فاز چینی  4- رنده 30 سانتی بدون کومکن با دینام 3 اسب تک فاز چینی  5- میخ کوب بادی جت مدل HTOOLT50  6    - میخ کوب بادی  جت مدل تیپوزن  HTOOLCT64 واقع در روستای پیغام در قبال محکوم به توقیف و ارزیابی (طبق نظریه کارشناسی جمعا به مبلغ 249/500/000 ریال ارزیابی گردیده) بنا بر دستور قاضی محترم اجرای احکام مدنی کلیبر قرار است اموال توقیف شده از طریق مزایده به فروش رسیده و حقوق محکوم له استیفاء گردد درهمین راستا تاریخ فروش روز چهارشنبه مورخ 98/08/01 ساعت 10:00الی 11:00صبح و محل فروش اجرای احکام کلیبر تعیین می گردد. مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده جهت اطلاعات بیشتر به دفتر اجرای احکام دادگستری کلیبر مراجعه نمایند .بدیهی است که ،هر کسی بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته می شود و برنده بایستی ده درصد بهای پیشنهادی را فوراً پرداخت و الباقی را ظرف مهلت معین بپردازد و در صورت انصراف ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد .                                                            رحیمی: دادورز اجرای احکام مدنی کلیبر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی