مزایده یک دستگاه خودرو سواری روآ مدل 1387 - آگهی 51043

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462736800091
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شاهرود
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده وفروش اموال منقول         

اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود در نظر دارد در پرونده کلاسه  971268اجرایی  با توجه به عدم تادیه مبلغ محکوم به ، اموال ذیل را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند کارشناس مربوطه مشخصات وقیمت آن را به شرح ذیل اعلام نموده است.

مورد مزاییده :یک دستگاه خودرو سواری روآ به شماره پلاک 757 ج 59 ایران 96 ومدل 1387 رنگ نقره  آبی متالیک -ظزفیت5 نفر-نوع سوخت بنزین وسی ان جی  وخصوصیات ظاهری به شرح 1- وضعیت اتاق وبدنه سالم  که کاپوت و گلگیر  جلو راست وروکش درب جلو راست به جهت تصادف مورد تعویض قرار گرفته است 2-وضعیت فنی موتور وگیربکس سالم است 3-وضعیت تزئینات وتجهیزات داخل اتاق مناسب 4- وضعیت سیستم جلوبندی ودستگاه تعلیق مطلوب است 5-وضعیت لاستیکها 4 حلقه درحدود50درصد آج دارد 6-خودروفاقد بیمه نامه شخص ثالث است 7-طی استعلام بعمل آمده خودرو مذکور تاتاریخ 98/06/24 فاقد خلافی اجرائیات می باشد 8-درصداستهلاک خودرو موصوف 35درصد ارزیابی واصالت آن مورد تایید است 9-خودرو از تاریخ 98/04/10 در پارکینگ متوقف که هزینه آن تاروز بازدید1/480/000 ریال میباشد 

نتیجتا:با عنایت به شرح فوق ودر نظر گرفتن شرایط وسیله نقلیه وکسر هزینه پارکینگ واستهلاک خودرو  مذکور مبلغ190/000/000 ریال معادل نوزده میلیون تومان خواهدشد

افرادی که قصدشرکت درجلسه مزایده رادارند می بایست قبل ازبرگزاری مزایده یک فقره چک تضمینی (رمزدار) معادل ده درصدقیمت پایه کارشناسی دروجه اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود  تهیه وبه این اجرا تسلیم نمایند لذا طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت ملاحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی آغاز شده وحضوری می باشد هر کس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد شد  ده درصدموردمزایده ازمحل چک تضمینی ومابه التفاوت آن می بایست نقدا فی المجلس پرداخت  و الباقی ثمن را حداکثر ظرف ده روز پس از برگزاری مزایده پرداخت نماید و پس از پرداخت کل مبلغ و جری تشریفات قانونی نسبت به نقل و انتقال اموال مربوطه اقدام خواهد شد هرگونه هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد چنانچه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی ثمن مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد

مکان مزایده : دفتر اجرا احکام مدنی دادگستری شاهرود

زمان مزایده روزپنج شنبه مورخ98/08/02 ساعت 9صبح تا9/30

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود-محمدی         

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی