مزایده یک دستگاه سواری پژو پارس مدل 1391و یک دستگاه سواری مدل 1388 - آگهی 51041

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467330500063
تاریخ صدور:1398/07/17

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام خانواده شیراز (اجرای احکام پنجم سابق)

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده نوبت


بموجب پرونده اجرائی کلاسه 970827 دادورزی دوم اجرای احکام خانواده شیراز محکوم له مهدی رودکی و غیره تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه الهه شیرازی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد معادل مبلغ 1907958603 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی از طریق مزایده وانتشار در سامانه آگهی الکترونیک قوه قضاییه را نموده بهمین سبب درروز دوشنبه مورخ 98/7/29 از ساعت 9 الی 10 صبح درمحل اجرای احکام خانواده دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ الف) 500/000/000 ریال ب) 200/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد وده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 7 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت ما بقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد ضمنا" ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید در حساب سیبای خود داشته باشد. مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد :

1- یک دستگاه سواری پژو پارس سفید مدل 1391 به شماره 499 ج 55 ایران 93 - شماره شاسی 821951 و شماره موتور 144549 - گلگیر جلو راست - کاپوت جلو رنگ آمیزی شده -سپر جلو شکسته و دربهای سمت چپ خراشیدگی دارد -گلگیر جلو راست به صورت نقطه ای فرو رفتگی دارد -فاقد بیمه نامه شخص ثالث-ارکان سه گانه اطاق-موتور-شاسی اصلی و در پارکینگ غدیر 2 شیراز متوقف می باشد

2- یک دستگاه سواری مدل 1388- به رنگ اطلسی به شماره 613 ل 83 ایران 13 - ارکان سه گانه سالم و دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد و دربهای سمت راست دارای خراشیدگی جزیی می باشد و در پارکینگ غدیر شیراز متوقف می باشد

حیدری - مدیر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده شیراز

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی