مزایده یک دستگاه شیرنگ تونلی و ویک دستگاه قند شکن - آگهی 51036

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467200600017
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان چناران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

در پرونده کلاسه972308این اجرا به موجب دادنامه شماره47/650صادره از شعبه9 شورای حل اختلاف چناران محکوم  علیه شرکت نوش دارو توسن سلامت به مدیرعاملی هادی غلامی به پرداخت مبلغ69/596/975ریال بابت اصل خواسته در حق محمد شیخی  ومبلغ 2/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است نظر به اینکه محکوم علیه اموال منقول یک دستگاه شیرنگ تونلی به عرض60تا70 طول2متر به همراه یک عدد الکتروموتور ویک دستگاه قند شکن به همراه جمع کننده غبار ویک عدد الکترو موتور بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ70/000/000ریال تعیین گردیده است را جهت استیفاء  دین خویش معرفی نموده که در تاریخ 1398/8/11 ساعت9الی9/30صبح از طریق مزایده حضوری وبا حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احکام شورای حل اختلاف دادگستری چناران به فروش می رسد-طالبین به خرید میتوانند جهت بازدید از اموال توقیفی پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی لازم بعمل اید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع  وبه بالا ترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند در روز برگزاری مزایده می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند وبرنده مزایده مستندا به ماده129اجرای احکام مدنی باید ده درصد قیمت خرید را فی الجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نماید

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان چناران - محمد حسن زاده

استان خراسان رضوی - شهرستان چناران - حاشیه جاده آسیایی - جنب نمایندگی سایپا - تلفن:05146127652

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی