مزایده یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل1390 - آگهی 51035

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468498400065
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی 971167 صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده کرمانشاه له  خانم خدیجه مرزبانی و علیه آقای مهرداد سرتیپی دائر بر محکومیت به پرداخت تعداد313 سکه تمام بهار آزادی  بابت  مهریه  بابت اصل خواسته و مبلغ130199357ریال هزینه دادرسی درحق محکوم له و مبلغ600000000ریال واحد اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف درزیر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند: مشخصات مال منقول به  خصوصیات :

یک دستگاه خودرو سواری سمند مدل1390به شماره 631ق81ایران 19با مشخصات:قسمت عقب خوردگی دارد شامل گلگیر عقب راست و چپ-کف صندوق عقب-سپرعقب-چراغهای عقب-درب عقب راست-سرشاسی عقب راست-فاقد باطری به علت توقف بیش از حد-جلو پنجره شکسته است و تایرها حدود 50درصد سالم میباشند توسط کارشناس درتاریخ98/03/30 به مبلغ340000000ریال برآوردشده است

ومزایده برای روز دوشنبه مورخ 98/07/29 ساعت10صبح تعیین گردیده است. ، طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه پنجم خانواده ساختمان مرکزی  دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفندحداقل به میزان 10درصد بهای پیشنهادی مزایده موجودی در عابر بانک ملی به همراه داشته باشند  که فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب2171293752003 مزبور واریز کند ، در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور تحویل مال به خریدار صادر میشود.ضمنا هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار میباشد.

            مدیردفتر شعبه5 اجرای احکام مدنی کرمانشاه - یاوری

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی