مزایده یک دستگاه سواری چانگان مدل 1396 - آگهی 51033

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465285300057
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رشت
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

)اگهی مزایده اموال منقول)

در پرونده اجرایی کلاسه 980803 این اجرا در نظر دارد یک دستگاه سواری چانگان بشماره انتظامی 247 ل 61 ایران 46مدل 1396بشماره موتور087181 و شماره شاسی 5704482 از اموال محکوم علیه عباس آذرافرا را بابت مهریه طلب خانم خاتون رجبی و نیم عشردولتی درحق صندوق دولت، از طریق مزایده بفروش برساند،حسب صورتجلسه تعریف و توصیف و گزارش کارشناس  وضعیت خودرو :1- اتاق سالم وبدون رنگ می باش 2-سپر عق سمت چپ آثار رنگ شدگی رویت شده 3- چراغ خطر سمت چپ شکسته است 4-درب موتور مقداری جزئی ارسمت راست آثار خراشیدگی دارد5- هرچهارحلقه لاستیک سالم بالای 50 درصد کارایی دارد6-رادیو وضبط سالم 7- گیربکس ودیفرانسیل سالم 8- کیلومتر 27647 ودر پارکینگ حافظ آباد می باشد 9-زاپاس وآچارچرخ وجک رویت شد ، کارشناس رسمی دادگستری قیمت خودرو را 1/500/000/000 ریال ارزیابی نموده مبلغ فوق قیمت پایه مزایده تعیین و اعلام می گردد. مزایده ازقیمت پایه 1/500/000/000 ریال شروع  می شودبه کسی که بالاترین قیمت رابدهد فروخته خواهدشد .خریداران می توانند ازانتشاراین اگهی تا 5 روز قبل ازمزایده با هماهنگی این اجراازاموال بازدید بعمل اورده و در تاریخ و ساعت مذکوردراجرای احکام مدنی شعبه سوم  دادگاه خانواده رشت (چهارراه پورسینا) حاضر و در جلسه مزایده شرکت و پیشنهادات خود را حضورا" ارایه نمایند. هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است. مزایده روز یکشنبه 1398/08/12 ساعت 10 الی 11 صبح در محل دادگستری رشت واقع درچهارراه پورسینا کوچه تاخور برگزارمی گردد.

    داورز اجرای احکام شعبه12 دادگاه حقوقی رشت-  نظری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی