مزایده یکدستگاه اره مویی برقی،یکدستگاه چرخ پرس چرم، جعبه قرآن و.... - آگهی 51032

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463819300045
تاریخ صدور:1398/07/17

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجن

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده

به استناد دادنامه شماره 97/203صادره ازهیات تشخیص اداره کاردر پرونده کلاسه 980477اجرا ی احکام مدنی دادگستری بروجن موضوع دعوی محمد بهرامی و..بطرفیت شرکت چرم نوآوران مبنی بر مطالبه ، نظر به درخواست محکوم له و جهت اجرای مفاد دادنامه صدر الذکر جلسه مزایده ای در محل اجرای احکام دادگستری بروجن با حضور نماینده دادستان جهت فروش اموال بشرح ذیل ساعت 9صبح مورخه 1398/8/11تشکیل وبه کسانی که بالاتر ین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد .برنده مزایده می بایستی 10 در صد از قیمت پیشنهاد ی را فی المجلس پرداخت ومابقی را ظرف یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز وفیش آنرا به این اجرا ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت یک ماه مبلغ مزایده را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا واقربای سببی ونسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می تواند ظرف پنج روزقبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید .

1- یک دستگاه اره مویی برقی ، دست ساز کارکرده ، مجهز به الکترو موتور تک فاز باقدرت 0،6کیلووات به قیمت پایه 17/200/000ریال

2- یک دستگاه چرخ پرس چرم کارکرده ، دست ساز مجهز به الکترو موتور تک فاز باقدرت 1،7کیلو وات به قیمت پایه 24/500/000 ریال

3- یکدستگاه قطع کن برقی کارکرده مجهز به الکترو موتور به قیمت پایه 17/100/000 ریال

4- یک دستگاه فرز ماکیتا مدل 3612با شماره سریال 2662137 به ارزش 28/700/000

5- تعداد 15عدد جعبه قرآن (بدون قرآن)با پوشش ترمه که ناقص بوده ونیاز به عملیات ساخت وپرداخت داشته وبعضاً دارای زدگی به ارزش 10/500/000 ریال

6- تعداد 22عدد جعبه قرآن (بدون قرآن)با پوشش چرم که ناقص بوده ونیاز به عملیات ساخت وپرداخت داشته وبعضاً دارای زدگی وشکستگی به ارزش 17/600/000 ریال

جمع کل اموال به ارزش 115600000ریال مطابق نظریه کارشناس بر آورد گردیده است

رحمانی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بروجن

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی