مزایده یک دستگاه خودرو مدل 1385 - آگهی 51031

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467852100010
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف ملارد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

در پرونده کلاسه 9801677 به موجب اجرائیه صادره از شعبه 5 حل اختلاف شهرستان ملارد له آقای / خانم رسول خلج داداشی  علیه آقای / خانم حمزه علی نصرالهی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 236/058/000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 0/5 ریال بابت هزینه های اجرایی و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است. حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه به شرح زیر بوسیله این اجراء توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است و مقرر گردیده مزایده در تاریخ 98/8/11 از ساعت 13/00 لغایت 13/30 در محل دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ملارد به فروش می رسد مزایده از قیمت  ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده ) فی المجلس از پرونده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه ظرف مبلغی که از سوی این مرجع تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نیز پرداخت ننماید پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد و در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای همان روز در ساعت اداری در همان ساعت و مکان برگزار می گردد.شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از مهلت مذکور یا اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا ضابطین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند.محل انجام مزایده زیر زمین دادگستری ملارد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ملارد میباشد./

اموال مورد مزایده و بهای آن بدین شرح است : یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 332 ط 99 ایران 21 مدل1385 به رنگ خاکستری .اثار تصادفات قبل در سراسر بدنه مشاهده میگردد و لاستیکها پوسیده میباشد و فاقد بیمه ثالث میباشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی