مزایده یک خط چاپ پلی گراف،یک دستگاه قیچی برش،یک دستگاه هیتر گازی و....... - آگهی 51028

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460256200014
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

          آگهی مزایده اموال منقول

              در پرونده اجرایی به کلاسه 960138  به موجب اجرائیه صادره از شعبه 8دادگاه عمومی تهران آقای نادر شیرین زاده و رضا توکلی کردلر  محکوم است به پرداخت مبلغ 421/785/000 ریال  در حق موقوفه عام مرحوم عبدالغفور لله باشی .و مبلغ 21/089/250 ریال بابت نیم عشر اجرائی  در حق دولت که حسب  تقاضای  محکوم له اموال منقول  متعلق به  محکوم  علیه  توقیف و توسط  کارشناس  رسمی دادگستری بشرح ذیل جمعاً به مبلغ 1/658/500/000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده اموال مذکور در روز دوشنبه  .بتاریخ 1398/08/20 از ساعت13/30 .الی14 .در نشانی تهران خ خاوران سه را سیمان جنب پمپ بنزین امار رضا مجتمع عقیق رضا سوله پلاک 50 از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود . ضمناً 10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده  مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه  بصندوق  دادگستری  تودیع و قبض مربوطه را  تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10%  دریافتی  به  نفع  دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .  بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن  در موعد مقرر  و عدم اعتراض به مزایده  و  تایید مزایده  توسط مقام قضائی ذیصلاح ، اموال  مذکور  به خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به  رویت  اجناس قبل از مزایده میباشند میتوانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده  به اجرای احکام مراجعه نموده تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.1-یک خط چاپ پلی گراف المان شرقی به مبلغ 600/000/000 ریال 2- یک دستگاه قیچی برش به مبلغ 200/000/000 ریال 3- یک دستگاه چاپ دو رنگ به مبلغ 600/000/000 ریال 4- یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده به مبلغ 100/000/000 ریال 5- یک دستگاه چسب زن گرم به مبلغ 15/000/000 ریال 6- یک دستگاه بسته بندی شیرینگ به مبلغ 10/000/000 ریال 7- یک دستگاه جرثقیل کارگاهی به مبلغ 20/000/000 ریال 8- یک دستگاه کولر گازی به مبلغ 20/000/000 ریال 9- یک دستگاه هیتر گازی به مبلغ 15/000/000 ریال 10- یک دستگاه بخاری گازی به مبلغ 6/000/000 ریال 11- دو دستگاه بخاری 4 شعله به مبلغ 3/000/000 ریال 12- یک دستگاه کپسول اتش نشانی به مبلغ 4/000/000 ریال 13- یک عدد کپسول 25 گرمی اکسیژن به مبلغ 4/000/000 ریال 14- یک عدد ترانس برق به مبلغ 1/500/000 ریال 15- دو عدد میز و صندلی اداری و سه عدد صندلی راحتی و کامپیوتر و مانیتور و فاکس و تلویزیون به مبلغ 60/000/000 ریال میباشد.که جمعا به مبلغ 1/658/500/000 ریال میباشد.

دادورز شعبه 8 اجرای احکام شهید بهشتی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی