مزایده دو دستگاه اره نواری فولادبر - آگهی 51027

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462975700040
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

)آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول)

در پرونده کلاسه 980516، صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه محکوم له آقای مرتضی امیری فرزند فروخ بطرفیت شرکت باورس فولاد که محکوم له درخواست توقیف اموال متعلق به محکوم علیه را نموده و دستور فروش آن صادر شده که عبارت است از :  یک دستگاه اره نواری فولادبر ساخت ماشین سازی خداوردیان با کارگیر 450*450 میلی متر به قیمت پایه 60/000/000 ریال و یک دستگاه اره نواری فولادبر ساخت ماشین سازی خداوردیان با کارگیر 1000*1000 میلی متر به قیمت پایه 240/000/000 ریال و جمعا 300/000/000 ریال کارشناسی شده است که این دادگاه قصد دارد در تاریخ سه شنبه مورخ 1398/08/14 راس ساعت 09:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری محمدیه قزوین از طریق مزایده عمومی، اموال فوق الذکر را به فروش برساند. خریداران می توانند در مدت 5 روز قبل از زمان برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی دادگاه بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و در راس ساعت مقرر و درمحل مقرر برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت کنند که اولا منع قانونی نداشته ثانیا ده درصد قیمت پیشنهادی خود را نقدا به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند. کسی که در مزایده اخلال کند مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. کسی که بعنوان خریدار مزایده شناخته شد بدوا نسبت به پرداخت ده درصد مبلغ پیشنهادی بصورت نقدی اقدام و حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام مزایده جهت تودیع مابقی آن به حساب سپرده دادگستری اقدام کند. انتقال سند اموال غیر منقول و یا تسلیم مال منقول منوط به واریز بهای مزایده و تایید مزایده از سوی دادگاه میباشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبالغ واریزی مسترد می شود. درصورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار ده درصد واریزی پس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد. تشریفات مزایده با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد.

مامور دایره ابلاغ دادگستری محمدیه نسبت به الصاق آگهی در محل مزایده به آدرس دادگستری محمدیه و کلانتری و شهرداری و محل توقیف اموال واقع در اتوبان قزوین-تهران، روبروی شهر محمدیه، شرکت باورس فولاد الصاق گردد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه - اکبری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی