مزایده یکدستگاه خودرو سواری رنو ال 90 مدل 1397 - آگهی 51026

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468497400048
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 980533 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای شاهین دائی زاده و علیه آقای عبدالرضا یزدانی دایر بر مطالبه مبلغ 2/552/478/947 ریال در حق محکوم له واحد اجرای احکام مدنی شعبه 4 حقوقی کرمانشاه در نظر دارد مال منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 114 و 125 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات مال منقول: یک دستگاه خودرو سواری رنو لوگان ال 90 به شماره پلاک 544 د 25 ایران 19 سفید رنگ مدل 1397 شماره موتور k4ma690-w191770 شماره شاسی NAPLSRALDJ1350061 دارای موتور سالم و فعال سیستم انتقال نیرو سالم داشبورد سالم شاسی سالم صندلی سالم و متعارف تایرها حدود 50 درصد سالم می باشند فرمان و سیستم تعلیق جلوبندی سالم و فعال می باشد باطری معیوب و کیلومتر کارکرد واقعی مشخص نمی باشد، بدنه و سپر جلو خط و خش جزئی دارد . ارزش پایه کارشناسی مبلغ 940/000/000 ریال بدون کسر دیون دولتی تعیین گردیده. 

مزایده برای روز یک شنبه مورخ 98/8/12 راس ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف اجرای احکام شعبه 4 حقوقی مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه 4 حقوقی حاضر شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند به میزان 10% مبلغ بهای مزایده موجودی در عابر بانک، بانک ملی به همراه داشته باشند که فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند و باقیمانده مبلغ مزایده را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند. در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر می شود. در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد/.

دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه. رسولی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی