مزایده یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام مدل 1391 - آگهی 51025

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523700058
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:شعبه هفتم اجرای احکام مدنی (ویژه خانواده) دادگستری شهرستان تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهـی مـزایده امـوال منقـول (نوبـت اوّل )

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه فوق له الهام محمدزاده  فرزند:  قدیمعلی با وکالت قادر حامی علیه وارث محمود پور اسمعیل نیازی  فرزند ابراهیم ماهروخ شاد پورفرزند بابا وسولار پور اسمعیل نیازی  فرزند: ابراهیم (متوفی ابراهیم پور اسمعیل نیازی) بخواسته مطالبه 14 قطعه سکه تمام بهارآزادی ووجه به میزان 650000000 ریال از بابت مهریه وهزینه های اجرایی  و5% ازبابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولـت بـعلت عـدم پرداخـت دین از نا حــیه محکوم علیهم 

یک دستگاه خودروی سواری ایران-ام وی ام تیپ ایکس 33  به رنگ مشکی متالیک مدل 1391انتظامی 765ب 56ایران 15 شماره موتور 016353شماره شاسی 1016621 توقیف پس از ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 1398/08/06  راس ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده در واحد شعبه 7 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در استان آذربایجان شرقی - تبریز - گلکار - خیابان بعثت - تقاطع رسالت - مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه 3 اتاق اجرای اجکام مدنی  بفروش خواهد رسید، مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. ارزش کارشناسی شده خودروی توقیفی به مبلغ 650/000/000ریال می باشد که به فروش خواهد رسید.

خودرو به شماره شهربانی 56ب765ایران 15شماره موتور 016353و شماره شاسی 1016621در پارکینگ منزل متوفی

دادورز  واحـد7 اجـرای احکـام مـدنی  خانواده تبـریز-گلی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی