مزایده یکدستگاه سواری پژو روا 1600 مدل 1387 - آگهی 51024

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467330900075
تاریخ صدور:1398/07/17
شعبه صادر کننده:شعبه 5 اجرای احکام حقوقی ویژه اداره کار شهرستان شیراز (اجرای احکام حقوقی 9 سابق)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرائی به کلاسه980563محکوم له :ژاله ایزدی نوبندگانی تقاضای  فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز/اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه :حمیده داوری شهرکی نوع  و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده و به همین سبب در روزسه شنبه مورخ98/07/30 ساعت 09صبح  الی 10ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ200/000/000ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت یک ماه  از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد . این آگهی نوبت دوم می باشد . ضمناً ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید وجه نقد و یا به حساب سیبا خودتان واریز و دسته چک بهمراه داشته باشید . اموال مورد مزایده عبارتند از :1-یکدستگاه سواری پژو روا1600 بشماره 582ق67ایران63 برنگ نوک مدادی1387 بشماره موتور11687027440وشماره شاسی012790

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی