مزایده پژو 405 دوگانه سوز  - آگهی 51016

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایده (اموال منقول) به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل فراخوان مزایده از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی در سایت مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازد. تاریخ انتشار در سامانه 98.07.17 می باشد.

شماره مزایده   موضوع مزایده 
اموال منقول 
  محل    مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده 
 1098003597000001  فروش پژو 405 دوگانه سوز 
اگهی نوببت اول 
 انبار اداره کل   10.000.000


- تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در وجه اداره کل انجام می گردد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 13 روز پنجشنبه 98.07.25
- مهلت ارسال پیشنهادها از طریق سامانه تا ساعت 14 روز دوشنبه 98.08.06
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده ساعت: 10 روز چهارشنبه 98.08.08
- اطلاعات تماس دستگاه مزایده گذار: 05137287006
- اطلاعات تماس سامانه ستاد (راهبری و پشتیبانی) 41934-021
- آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir
- هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی