مزایده یک دستگاه جت پرینتر - آگهی 51014

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462605100139
تاریخ صدور:1398/08/22

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول

«نوبت دوم»

درپرونده کلاسه964478اجرائی آقای مرتضی کرمی افضلی محکوم به پرداخت مبلغ141/380/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/637/500سایر هزینه های اجرائی وخسارت تاخیر تادیه در حق خواهان آقای جعفر افشار ومبلغ5%ریال نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ98/09/17روز یکشنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت10به فروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خردار منتقل نخواهد شد.

خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:

1-یک دستگاه جت پرینتر به مارک ایماژو مستعمل به مدل type:9030 s/N:FR09070305 di به قیمت کارشناسی شده به مبلغ 260/000/000 ریال

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی