مزایده سه دستگاه خودروی مازاد - آگهی 51013

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای مازاد بر نیاز 
موضوع مزایده : فروش سه دستگاه خودروی مازاد بر نیاز سازمان ثبت احوال کشور
سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد 3 دستگاه خودروی مازاد بر نیاز خود را با جزییات مندرج در اسناد مزایده به شماره 1098003065000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند. مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه 98.7.17
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت 98.7.17 الی 98.7.29
مهلت زمانی ارائه کلیه پیشنهادات و اسناد و مدارک مثبته: پیشنهاددهندگان بایستی علاوه بر درج و ثبت اطلاعات موضوع مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس فوق الاشاره فیزیک مستندات شامل پاکات الف ب و ج و غیره را به دبیرخانه سازمان ثبت احوال کشور واقع در ساختمان شماره 7 به آدرس بند 7 آگهی از ساعت 8 صبح الی تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 98.7.18 الی تاریخ 98.7.29 تحویل و رسید دریافت نمایند 
زمان بازگشایی پاکتها تاریخ 98.7.30 راس ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات ساختمان شماره 1 واقع در طبقه 1 به آدرس بند 7 
میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده : واریز نقدی به حساب شبای IR 830100004001011106370172 در وجه سازمان ثبت احوال کشور به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی چنانچه مبلغ واریزی کمتر از میزان مقرر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد
نشانی مزایده گزار تهران خیابان امام خمینی نرسیده به خ شیخ هادی سازمان ثبت احوال کشور کد پستی 19411-11377 
تلفن 5-66707131

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی