مزایده تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد - آگهی 51012

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی 3 دستگاه اتومبیل دولتی مازاد اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان به صورت فروش اوراقی 
اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان درنظردارد تعداد 3 دستگاه خودروی مازاد خود را با استناد به مجوز کمیسیون ماده 2 از طریق مزایده عمومی به صورت فروش اوراقی بفروش برساند از کلیه شرکت کنندگان ( شرکت های مجاز اسقاط ) دعوت بعمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل امادگی خود را اعلام نمایید 
محل بازدید بندرعباس خیابان طلوع اداره کل دامپزشکی هرمزگان 
زمان بازدید همه روزه بجز روزهای تعطیل با توجه به تاریخ درج در روزنامه 
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 98.7.30
 تاریخ بازدید از ساعت 8 مورخ 98.7.16 تا ساعت 13:30 مورخ 98.7.30
 زمان بازگشایی پاکات ساعت ده مورخ 98.8.1 
زمان اعلام به برنده تا ساعت ده مورخه 98.8.2
 هر شرکت کننده مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت برای بیش از یک دستگاه اتومبیل دارد 
تبصره پیشنهاددهنده برای بیش از یک خودرو می بایستی برای هر خودروی پیشنهادی به صورت جداگانه ارائه نمایند 
پیشنهادات باید شامل مشخصات کامل پیشنهادهنده و اتومبیل مورد تقاضا از لحاظ نوع و سیستم اتومبیل شماره انتظامی و مدل طبق فهرست ضمیمه باشد درج کامل مشخصات پیشنهاددهنده بر روی فرم مربوطه الزامی است به پیشنهادات فاقد اطلاعات خواسته شده و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد 
پیشنهاددهنده باید قیمت پیشنهادی خود را در مقاشبل مشخصات اتومبیل با خط خوانا و عدد و حروف نوشته وبه قیمت های پیشنهادی مخدوش قلم خورده و با مبهم ترتیب اثر داد نخواهد شد تصویر واضح فرم پیشنهاد قیمت در سامانه بارگذاری شود 
تمامی مراکز اسقاط مجاز و تایید شده از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت می توانند در زمایده شرکت نمایند 
 کمیسیون برگزار کننده مزایده در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و متقاضیان حق اعتراض به تصمیم ماخوده توسط کمیسیون مزایده را نخواهند داشت 
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده پرداخت سپرده شرکت در مزایده ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات اعلام به برنده واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از طریق امکان پذیر میباشد 
میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15.000.000 ریال مقطوع برای هردستگاه اتومبیل می باشد که به روشهای پرداخت الکترونیکی از طریق سایت و فیش واریزی به حساب شماره 4062038307685229 بانک مرکزی بنام دریافت وجه سپرده می باشد که باید تصور واضح ان در سامانه بارگذاری شود 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی