مزایده 5 دستگاه قالب سری زن،1 دستگاه تابلو فیوز بزرگ و.... - آگهی 51008

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462450100047

تاریخ صدور:1398/07/17

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان ابهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول (اموال منقول)

در پرونده کلاسه 971531مطروحه در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف ابهر محکوم علیه اقای1- سعید مرادی 2- مرتضی جماعت  به موجب دادنامه شماره 9709972417300076 محکوم است به پرداخت مبلغ  126/250/000ریال بابت محکوم به و 3/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت؛ چون با ابلاغ اوراق اجرائیه محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به به عمل نیاورده است و از طرفی از سوی محکوم له اموال بلا معارض محکوم علیه توقیف و از طریق کارشناس ارزیابی شده است و به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت شده پس از واریز بهای مزایده ظرف یک ماه سپس اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر یک ماهه بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به مرجع صادر کننده حکم داده می شود و در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد. در صورت عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند .

اموال مورد مزایده:

1-دستگاه فاکس با گوشی تلفن 1 دستگاه،مانیتور 1 دستگاه،دستگاه دوربین  dvr 1 دستگاه،تابلو فیوز کوچک 1دستگاه،تابلو فیوز بزرگ 1 دستگاه،پنج قلم به قیمت جمع کل مبلغ معادل 5/800/000 ریال

2-میز کار استیل 1 دستگاه 200*90 ،چرخ گوشت 32  1 دستگاه،قالب سری زن 5 دستگاه، سه قلم به قیمت جمع کل مبلغ 16/500/000 ریال

مجموع کل قیمت اموال معرفی شده 22/300/000 ریال میباشد.

تاریخ و ساعت مزایده: روز یکشنبه مورخ 98/8/12 ساعت9 تا 10لازم به ذکر می باشد چنانچه روز مزایده به هر دلیلی مصادف با تعطیلی شود مزایده روز بعد در همان ساعت برگزار خواهد شد.

محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی شورای ابهر-

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی