مزایده 26 دستگاه اتوبوس 355 - آگهی 51006

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 659-98 
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 26 دستگاه اتوبوس 355 فاقد بیمه نامه شخص ثالث و معاینه فنی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس: شیراز، بولوار امیرکبیر، شهرک والفجر: بولوار شهدای اتوبوسرانی، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر، واحد قراردادها یا به سایت سازمان به نشانی: ctransportation. shiraz . ir مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 38232723-071 آماده پاسخگویی می باشد.
- مبلغ برآورد: 

ردیف نوع خودرو تعداد اتوبوس نوع سوخت مدل

قیمت کارشناسی پایه

به ازا هر دستگاه اتوبوس

قیمت کل کارشناسی

ریال 

1 اتوبوس شهری بنز تیپ دو 355  7 گازوئیل  1382  350.000.000  2.450.000.000
 2 اتوبوس شهری بنز تیپ دو 355  19  گازوئیل  1379  320.000.000  6.080.000.000

 جمع کل
هشت میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال 8.530.000.000 ریال 
2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 430.000.000 ریال است که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت (الف) به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.
الف) ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر با ذکر موضوع مزایده
ب) رسید بانکی مبلغ واریز شده به حساب شماره 700805822742  نزد بانک شهر شعبه قصردشت به نام سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
3- سپرده برندگان اول و دوم مزایده در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند به نفع سازمان ضبط خواهد شد. .
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها به سازمان تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 98.8.1 خواهد بود.
5- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکتها ساعت 15 روز شنبه مورخ98.8.4در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود.
6- هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
7- بدیهی است هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی و 5 درصد مبلغ کل پیشنهادی به عنوان عوارض شهرداری به عهده برنده مزایده خواهد بود.
8- برنده مزایده مکلف است بدوا ضمن حضور در شماره گذاری شیراز نسبت به فک پلاک اتوبوس ها اقدام و سپس در یکی از دفاتر اسناد رسمی شیراز حاضر و اسناد مالکیت به نام وی منتقل گردد.
9- كليه هزینه های مربوط به فک پلاک و انتقال سند اعم از حق الثبت، حق التحریر و نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد. 
10- کمیسیون در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در اینصورت سپرده ها مسترد می گردد.
11- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.
12- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.
 اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی