مزایده تعدا 4دستگاه خودرو - آگهی 51001

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی خودرو نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری به استناد صورتجلسه 980014 مورخ 98.4.20 کمیسیون ماده 20 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در نظر دارد تعداد 4 دستگاه خودرو قابل تبدیل پلاک را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان جهت شرکت در مزایده به آدرس setadiran.ir مراجعه فرمایید. ضمنا جهت اطلاع بیشتر به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان واقع در خیابان کاشانی شرقی مراجعه نمایند 
- شرایط شرکت در مزایده: 
- شرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی با ارایه تصویر اسناد شرکت، شناسنامه، کارت ملی.... همچنین شرکت کارمندان دولت بلامانع می باشد. فروش چند دستگاه خودور به نام یک نفر محدودیت ندارد 
- تضمین شرکت در مزایده: به ازای هر خودرو وانت نیسان پیکاب مبلغ 50.000.000 ریال - خودرو پراید 15.000.000 ریال - خودرو پژو 35.000.000 ریال  - خودرو وانت مزدا 40.000.000 ریال طبق آیین نامه معاملات دولتی (الف- ضمانت نامه بانکی ب- وجه نقد واریز و... به حساب 2174211551001 بانک ملی مرکزی شهرکرد به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تضمین و واریزی بابت سپرده صرفا باید به نام پیشنهاد دهنده و پس از ثبت نام اصل ضمانت نامه تحویل اداره کل منابع طبیعی داده شود 
- قیمت پیشنهادی هر دستگاه خودرو به صورت خوانا، بدون خط خوردگی و بصورت جداگانه در سامانه ارایه گردد 
- کلیه کسورات قانونی، هزینه های نقل و انتقال، دارائی، عوارض، آگهی و... بارگیری و حمل به عهده برنده مزایده می باشد 
- برنده مزایده موظف است مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت یک هفته به حساب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری واریز وفیش آن را تحویل نماید. ضمنا مدت تحویل خودرو پس ازاعلام برنده و رعایت موارد قانونی 15 روز می بادش 
- در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع دولت ضبط و نفر دوم برنده اعلام می گردد. در صورت انصراف نفر دوم ضمانت نامه وی نیز ضبط و مزایده تجدید میب اشد 
- متقاضیان به منظور بازدید و کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه اسناد می توانند از تاریخ 98.7.17 به مدت 2 روز به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مراجعه نمایند 
- اعتبار قیمت ارایه شده از تاریخ آخرین مهلت پیشنهادی به مدت یک ماه خواهد بود 
- زمان ارسال پیشنهاد قیمت مورخ 98.7.27 و بازگشایی پاکات پیشنهادی همان روز می باشد 
- هزینه تهیه اسناد و آگهی روزنامه به عهده برندگان مزایده می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی