مزایده 5 دستگاه خودرو - آگهی 51000

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی 
نوبت سوم 
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در نظر دارد 5 دستگاه از خودروهای تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده شماره 1098003584000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) به فروش برساند 
زمان انتشار در سایت: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 98.7.17 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 روز چهارشنبه تاریخ 98.7.24 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 98.7.28 
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 98.7.29 
شماره تماس مناقصه گزار: 07731592039 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی