مزایده سیم اسقاط - آگهی 50994

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شماره 2-98
نوبت دوم
شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
موضوع مزایده: شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در نظر دارد سیم اسقاط موجود در انبار خود را از طریق مزایده به فروش برساند.
مهلت فروش اسناد: از تاریخ 1398.07.17 تا تاریخ 1398.07.24
آخرین مهلت و محل دریافت پیشنهادها حداکثر تا پایان وقت اداری 1398.08.04 و محل تحویل پیشنهادها دبیرخانه این شرکت به نشانی ایلام، بلوار مدرس، شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام طبقه همکف می باشد به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبلغ فروش اسناد: یکصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 1904051930 نزد بانک تجارت شعبه انقلاب ایلام
ساعت، روز و محل بازگشایی پاکت ها: جلسه مزایده در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 1398.08.06در محل دفتر معاونت مالی شرکت می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 5 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت تضمین بانکی و یا واریز سپرده به شماره حساب 1904051930 نزد بانک تجارت شعبه انقلاب ایلام و ارائه رسید آن
هزینه چاپ آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
محل دریافت اسناد به منظور شرکت در مزایده
سایت معاملات توانیر www.tender.tavanir.org
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام www.bargh-ilam.ir
پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات iets.mporh.ir
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی