مزایده یکدستگاه کامیون بنز باری 911 مدل 1350 - آگهی 50963

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468826100148
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آباده
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

مزایده نوبت اول نظر به اینکه در پرونده کلاسه 970527 این اجرای احکام به موجب دادنامه 9709977510401409صادره  از شعبه دوم   دادگاه حقوقی آباده محمدهادی کریمی  فرزند حسن به پرداخت 1925401073 ریال  در حق بانک رفاه کارگران  و 96270054 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و درقبال مبالغ فوق اموال ذیل مالکی نامبرده  توقیف و توسط کارشناس که مصون از اعتراض واقع شده به شرح ذیل ارزیابی شده است  یک دستگاه  کامیون بنز باری 911خاکستری مدل 1350پلاک نارنجی  شش سیلندر به شماره انتظامی 918ع77 ایران 13 تصرف مالکانه محکوم علیه توقیف وبه مبلغ 670000000 ریال - با توجه به اینکه در نظر است ازطریق مزایده حضوری روز پنج شنبه مورخ 1398/8/2ساعت 9صبح در شعبه اجرای احکام حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل قبل از مزایده با مراجعه به پارکینگ ولایت  نسبت به بازدید آن   اقدام ومزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالا ترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف سه روز  نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام وحداقل10% آنرا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا وکسانی که مباشر امر فروش هستند واقربا آنان تا درجه سوم سببی ونسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نماینداجرای احکام هیچ کونه تعهدی در قبال بدهیهای جانبی و هزینه های نقل و انتقال  و انتقال سند نداشته و همگی به عهده خریدار میباشد

مدیردفتر   اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده

علیرضا مرادی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی