مزایده 3 دستگاه ماشین آلات مازاد بر نیاز - آگهی 50954

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (شماره 1398/2622) نوبت دوم 
شهرداری سه قلعه در نظر دارد نسبت به فروش 3 دستگاه ماشین آلات مازاد بر نیاز خود از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا میشود حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98.8.11 جهت بازدید از ماشین آلات به شهرداری سه قلعه مراجعه نمایند ادرس سایت اخذ اسناد مزایده  www.seghale.ir  
اخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز 2شنبه مورخ 97.08.13 می باشد
زمان بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز 3شنبه مورخ 98.8.14 خواهد بود
شرکت کنندگان بایستی 5 درصد مبلغ قیمت پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری سه قلعه به شماره 0102682365009 نزد بانک صادرات یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع شهرداری سه قلعه اقدام نمایند
برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد
تلفن تماس 05632893504
جواد زینلی- شهردار سه قلعه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی