مزایده کارخانه(کارگاه های تولیدی، اداری و مستحدثات و ماشین آلات) - آگهی 50951

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی اموال منقول و غیر منقول نوبت سوم 
کلاسه 980116
شعبه اول دادگاه حقوقی عمومی شهرستان آذرشهر 
مزایده فروش کارخانه شرکت تعاونی تحقیقات و فرآوری شیر دهکده 
قیمت پایه کارشناسی برای زمین،  کارگاه های تولیدی، اداری و مستحدثات و ماشین آلات نصب شده کارخانه جمعا به مبلغ 34.775.860.000 ریال 
جهت اطلاع از وضعیت عمومی شرکت و شرایط شرکت در مزایده از ساعت 10 صبح لغایت 13 به استثنای روزهای تعطیل به مدیر تصفیه واقع در محل دادگستری آذرشهر از تاریخ 99.03.25 لغایت 99.04.30 مراجعه نمایند
زمان تحویل مبلغ پیشنهادی: 99.05.04
بازگشایی پاکت های پیشنهادی: راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 99.05.11

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی