مزایده کارخانه(کارگاه های تولیدی، اداری و مستحدثات و ماشین آلات) - آگهی 50951

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی اموال منقول و غیرمنقول 
نوبت پنجم 
کلاسه 980116
شعبه اول دادگاه حقوقی عمومی شهرستان آذرشهر 
مزایده فروش کارخانه شرکت تعاونی تحقیقات و فرآوری شیر دهکده 
قیمت پایه کارشناسی برای زمین،  کارگاه های تولیدی، اداری و مستحدثات و ماشین آلات نصب شده کارخانه جمعا به مبلغ 36.352.000.000 ریال 
جهت اطلاع از وضعیت عمومی شرکت و شرایط شرکت در مزایده از ساعت 10 صبح لغایت 13 به استثنای روزهای تعطیل به مدیر تصفیه واقع در محل دادگستری آذرشهر از تاریخ 99.08.28  لغایت 99.09.15 مراجعه نمایند
پاکتهای پیشنهادی راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 99.9.20 در محل دادگستری آذرشهر با حضور نماینده محترم دادستان توسط مدیر تصفیه و عضو ناضر مفتوح خواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی برنده مزایده خواهد شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی