مزایده سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1388 - آگهی 50931

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464310100111
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شبستر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

در پرونده کلاسه 970710 و  در راستای اجرای مفاد اجرائیه  صادره از دادگاه یک دستگاه خودروی سواری پژو 206  هاچ بک واقع در پارکینگ رفیعی  با مشخصات ذیل  در تاریخ 98/7/30 از ساعت 10 الی 11 صبح در واحد اجرای احکام مدنی شبستر از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به بالاترین بهائی که از طرف خریداران پیشنهاد شود واگذار خواهد شد  خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر از مورد مزایده واقع در آدرس فوق بازدید نمایند؛هزینه مزایده تا انتقال سند وفق مقررات اخذ خواهد شد. افراد متقاضی خرید ده درصد مبلغ کارشناسی را به همراه داشته باشند.

مشخصات مورد مزایده : سواری پژو 206 هاچ بک مدل 1388 - نوع سوخت بنزین - دو محور  و چهار سیلندر که توسط کارشناس به مبلغ 435/000/000 ریال ارزشگذاری شده است.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شبستر- یوسف پناهی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی