مزایده لوازم اسقاط غیر پزشکی و ضایعات فلزی - آگهی 50928

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 4526
شماره مزایده: 1098004526000001
شماره مزایده مرجع: 4 
نام دستگاه مزایده گزار: دانشگاه علوم پزشکی 
عنوان مزایده: مزایده لوازم اسقاط غیر پزشکی و ضایعات فلزی
تاریخ انتشار از تاریخ 1398.07.15 ساعت 07:30 تا تاریخ 1398.07.29 ساعت 18:00
مهلت بازدید از تاریخ 1398.07.13 تا تاریخ 1398.07.18 روزانه از ساعت 08.000 تا ساعت 13:00
توضیحات: هماهنگی بازدید با آقای اسماعیل زایی به شماره تماس 09156362140
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 1398.07.15 ساعت 08:00 تا تاریخ 1398.07.29 ساعت 18:00
زمان بازگشایی تاریخ 1398.07.30 ساعت 10: 00
زمان اعلام برنده تاریخ 1398.07.30 ساعت 12:00
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
آخرین مهلت زمانی دریافت کالها از انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0 % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش 
شماره تماس:05433295779
نمابر:05433295774

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی