مزایده   هفت عدد کاور پروانه گیری (انسکتاریوم) - آگهی 50888

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465857900060
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آشخانه (مانه و سملقان)/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم

به موجب پرونده کلاسه 980005 محکوم علیه آقای مهدی ابراهیمی شورابی  محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم مژگان محمدی و نیز پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت  که در راستای وصول محکوم به از اموال محکوم علیه  هفت عدد کاور پروانه گیری (انسکتاریوم) شبکه بندی شده  و هر کاور  دارای 10 شبکه گالوانیزه  و نیز یک عدد قیفی گالوانیزه می باشد  که ارزش هر کاور  به انضمام ده عدد شبکه  و قیفی گالوانیزه  معادل  ده میلیون  ریال  و در  مجموع تعداد هفت عدد را  به مبلغ  70/000/000 ریال ارزیابی نموده  است  که در مهلت قانونی نیز از سوی طرفین اعتراضی واصل نگردیده لذا در مورخه 98/9/2ساعت 8 الی9صبح از طریق مزایده به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهند به صورت مفروزی واگذار خواهد شد و خریدار 10 % قیمت ملک نقدا و الباقی ظرف مهلت یک ماه از خریدار اخذ میشود . طالبین خرید می توانند ‏جهت بازدید از مال توقیفی و هماهنگی های لازم پنج روز قبل از موعد مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی ‏حاضر شوند محل مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مانه و سملقان می باشد   ./

ایزدیان - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مانه و سملقان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی