مزایده یکدستگاه خودروی سواری  رنو فلوئنس  مدل 2017 - آگهی 50883

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461965800119
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نور
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

« آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول »

در خصوص پرونده کلاسه 980573  نیابتی از شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهر ری  له  سعید احمدعلی  علیـه آقا فیض اله عارفی مقدم که محکوم است  به پرداخت مبلغ 1500000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 50690000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1397.10.10  الی یوم وصول  در حق محکوم له سعید احمدعلی و پرداخت نیم عشر دولتی . بر اساس توقیف فیزیکی خودروی متعلق به محکوم علیه در حوزه قضایی دادگستری شهرستان نور ، موضوع به کارشناس ارجاع گردیده که کارشناس منتخب طی نظریه ابرازی که مصون از اعتراض طرفین باقی ماند به شرح ذیل ارزیابی نمود:

مورد مزایده یکدستگاه خودروی سواری  رنو فلوئنس  مدل 2017  رنگ آبی و آماده به کار و از لحاظ ظاهری رنگ خودرو فابریک بوده و خلافی صفر و لاستیکهای جلو و عقب سالم  و بشماره شهربانی 957  د 68 ایران 10 متعلق به محکوم علیـه آقا فیض اله عارفی مقدم  بشماره شاسی  597007  و شماره موتور 66996  ، دارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ  98.12.11  می باشد ، ضمناً خودروی موصوف بدهکارشرکت  نمی باشد ولی هشت دستور(توقیف) قضایی دارد، که با این اوصاف  به مبلغ 2400000000 ریال ارزیابی گردیده است لذا برای روز دوشنبه  مــورخ 1398.08.13  ازساعت 10 الی11 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نور مزایده حضوری برگزار می گردد و فروش از قیمت پایه کارشناسی شروع وبه شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی در روز مزایده از برنده مزایده نقداً دریافت می شود ومابقی حداکثر ظرف یک ماه باید پرداخت شود . عدم پرداخت به موقع آن موجب توقیف مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت و تجدید مزایده می باشد طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود./ع

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نــور-عالی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی