مزایده خودرو سواری کار هیوندای IX55  - آگهی 50882

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461988800031
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان چمستان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده کلاسه 980199 اجرای احکام مدنی دادگستری چمستان محکوم علیه ولی اله رجبی راد فرزند اعظم محکوم به پرداخت مبلغ  430926331 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له مصطفی نیک زاد و ضرغام نیک زاد و پرداخت 21546317 ریال نیم عشر دیوانی محکوم گردید.علی رغم ابلاغ اجرائیه محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به پرداخت دین اقدامی معمول نداشته لذا به میزان مبلغ فوق از اموال بلامعارض به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است .

** مشخصات خودرو:سواری کار هیوندای IX55 شماره ایران72-651ط93 رنگ سفید شماره شاسی AU111234 

**وضعیت خودرو: وضعیت ظاهری سالم-آماده به کار-شیشه ها سالم-تایرها 4 حلقه مارک کومهو در حد 50 درصد سالم

**اظهار نظر: با عنایت به موارد معنونه ارزش سواری کار هیوندای IX55 صدرالذکر تحت شرایط فنی بازدید شده و شرایط فعلی بازار خودروئی ، به مبلغ چهارصدمیلیون تومان (400.000.000 تومان) کارشناسی و برآورد گردید.

اموال توقیفی برای روز پنجشنبه  مورخ 1398/08/16 از ساعت 10 صبح الی11 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام دادگاه عمومی چمستان بر اساس قیمت پایه به فروش می رسد . طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین گردید اموال مزایده را ملاحظه نمایند . در ضمن مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده به صورت کتبی قبول کرده باشد . با توجه به اینکه دائره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد . در این مدت برنده مزایده باید 10% بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد . و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد %

در ضمن تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت .
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان چمستان - حسن مهران پور

استان مازندران - بخش چمستان - خیابان شیخ فضل اله نوری- روبروی 20 متری شورا- روبروی منابع طبیعی - دادگاه عمومی بخش چمستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی