مزایده یک دستگاه خلاطه(بتونریز) و یک دستگاه بلوک زن دیواری - آگهی 50877

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463825200006
تاریخ صدور:1398/07/16

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کوهرنگ

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده (مرحله دوم)

به موجب پرونده نیابتی شماره: 980022 محکوم علیه آقای مهدی مرادی فرزند ابراهیم محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ :177416948 ریال اصل خواسته و خسارات دادرسی تا پایان آبانماه 97 (و هزینه چاپ آگهی و کارشناسی) در حق محکوم له آقای عنایت الله نظری کاجی فرزند زوار وهمچنین پرداخت مبلغ1/500/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی،با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و بنا به توقیف اموال محکوم علیه به منظور استیفای محکوبه، اموال قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیهم از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت:10 الی 10/30 روز شنبه مورخ:1398/08/04 در دادگستری کوهرنگ واحد اجرای احکام حقوقی با حضور نماینده دادستان محترم بفروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 10% مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی آنرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.این آگهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا ، قربای سببی و نسبی آنان ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند.(لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور درجلسه مزایده می بایست 10% قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید)

اموال توقیف شده و قیمت کارشناسان:

1-یک دستگاه خلاطه(بتونریز)زرد رنگ مجهز به موتور الکترونیکی motor single phase induction نوع yc112m به شماره 0706060 که به مبلغ بیست و شش میلیون ریال برآورد میگردد 2- یک دستگاه بلوک زن سقفی سه تایی مجهز به موتور الکتریکی leeon مدل yc90s1-2 با توان نامی 0/75 کیلو وات ساخت سال 2010 و یک دستگاه بلوک زن دیواری سه تایی مجهز به موتور الکترونیکی tianjin چین که به مبلغ چهارصدو هشتاد میلیون ریال برآورد می گردد.

جمع کل قیمت پایه مزایده تجهیزات مذکور در دو بند با در نظر گرفتن وضعیت کنونی تجهیزات،شرایط بازار،شرکت سازنده،عمر مفید باقیمانده و جمیع عوامل موثر هفتصدو چهل میلیون ریال برآورد می گردد.

رحمن مومنی- رئیس اجرای احکام مدنی شهرستان کوهرنگ

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی