مزایده 4دستگاه سیم برش با تابلوی برق و لوازم جانبی - آگهی 50875

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463720500055
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان گلپایگان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده                                                                              

بدینوسیله در اجرای مواد 138و137قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کلاسه 980260مطروحه در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان جهت اجرای نیابت واصله به شماره 1398012000535498مورخه 12/3/1398صادره از سوی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری خرم بید موضوع تقاضای فروش اموال محکوم علیه عباس فصاحت که در حق محکوم له جعفر پارسائی توقیف که طبق نظر کارشناسی شامل 4دستگاه سیم برش با تابلوی برق و لوازم جانبی موجود که  بمبلغ 2/080/000/000ریال و2دستگاه راسل که بمبلغ 360/000/000ریال  ارزیابی شده است  که مبلغ  مزایده از قیمتهای  مذکورشروع وتاریخ مزایده روز شنبه مورخه 4/8/1398از ساعت8:30الی 9:00تعین ومحل مزایده دفتراجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری میباشد  شرکت کنندگان میتوانند 5روز قبل از مزایده از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و میبایست 10% بها را فی المجلس ومابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد

ضمنا یک نسخه از مزایده در تابلوی اعلانات نصب شد

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان  حبیبی 

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی