مزایده یک دستگاه تزریق پلاستیک و چهارعدد قالب فلزی - آگهی 50874

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461515100162
تاریخ صدور:1398/07/16

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان ساری

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 1/970008 بانک صادرات با وکالت خانم محمدی علیه موسی گنجیان و غیره جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به شخص ثالث مقدادگنجیان ابوخیلی توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر شد در مورخ30/07/1398 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ10% از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یک ماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد./

مال مورد مزایده عبارتند از:

1-یک دستگاه تزریق پلاستیک 1400گرمی با فشار 320تن باتابلو برق وکلیه تجیزات جانبی ساخت ایران دست دوم سال ساخت1393در حال کار به ارزش 3200000000 ریال

2- چهارعدد قالب فلزی تولید سبد(12کیلویی-9کیلویی-8کیلویی-4کیلویی)به مبلغ 600/000/000 ریال

با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر شامل سال ساخت، کشور سازنده و دیگر عوامل موثر جمعا به مبلغ 3/800/000/000(سه میلیاردو هشتصد میلیون ریال) ریال ارزیابی شده که قیمت پایه مزایده نیز می باشد–مراجعین جهت اطلاعات بیشتر می توانندتا یک هفته قبل از مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه کنند ./

درزیان خلردی

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی