مزایده 3 دستگاه چرخ خیاطی راسته دوز و چرخ جوکه دوز سردوز - آگهی 50872

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468826100146
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آباده
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

نوبت اول مزایده -نظر به اینکه در پرونده کلاسه 960342 شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری آباده به موجب دادنامه شماره 9509977510400143-صادره از شعبه دوم  دادگاه حقوقی آباده محمدصادق جنگجو فرزند سرافراز   به پرداخت 270000000ریال  بابت اصل خواسته و8670000 ریال  هزینه دادرسی و17800000ریال حق الوکاله وکیل و نیز 91130000 ریال خسارت تاخیر تادیه در حق مجید مرتضی زاده فرزند علی اصغر با وکالت مریم آگین  پرداخت 14823500  ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم ودر قبال مبالغ مذکور اموال زیر توسط شخص ثالث حمید جنگجو معرفی و  توقیف و توسط کارشناس خبره محلی  به شرح ذیل ارزیابی گردیده  و  نظریه کارشناسی مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض واقع شده است1- چرخ خیاطی راسته دوز میتسوبیشی مبلغ 15000000 ریال 2-چرخ خیاطی راسته دوز روکی 17000000ریال 3- چرخ خیاطی راسته دوز شانگهای14000000 ریال  4- چرخ جوکه دوز سردوز 11000000 ریال 4  قلم جنس فوق به مبلغ 57000000 ریال  لذا با توجه به اینکه در نظراست ازطریق مزایده حضوری روز چهار   شنبه مورخ 1398/8/1ساعت 9صبح در اجرای احکام حقوقی  این دادگاه نسبت به فروش اموال  فوق الذکر اقدام گردد  مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل نسب به بازدید اموال مذکور با هماهنگی امین اموال امین اموال - علیرضا عقیلی 09174876937 اقدام ومزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالا ترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف ده  روز  نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام وحداقل10% آنرا فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا وکسانی که مباشر امر فروش هستند واقربا آنان تا درجه سوم سببی ونسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نماید.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان آباده-مرادی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی