مزایده یکدستگاه سواری پژو پارس مدل 1386 - آگهی 50869

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461215100076
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان آمل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

درپرونده کلاسه 982239 اجرائی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف  آمل محکوم علیه فاطمه الهی  محکوم است به پرداخت مبلغ 160000000  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درحق محکوم له آقای حجت الله رضایی  و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. لذا دایره اجرا حسب تقاضای محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی در نظر دارد از اموال محکوم علیه که کارشناس بهای آنرا به شرح ذیل اعلام نموده است :

یکدستگاه سواری پژو پارس به شماره 27 ق178 ایران 82 رنگ سفید مدل 1386 به شماره شاسی 19326285  و شماره موتور 12484154881 واقع در پارکینگ کوثر 2 راهی اوجی اباد که کارشناس مبلغ 370000000 ریال معادل سی  و هفت میلیون تومان براورد گردید

را از طریق مزایده حضوری در روز دوشنبه  مورخ 1398/07/29 از ساعت 9  الی  10  همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف مدت یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. طالبین و خریداران می توانند تا 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.

مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف  آمل

جعفری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی