مزایده  یک دستگاه پرس آلومنیوم هیدرولیک - آگهی 50868

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461211800177
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آمل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

                                          آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

در پرونده کلاسه  972088  اجرایی اجرای احکام مدنی دادگستری آمل محکوم علیه آقای امین بادفر محکوم است به پرداخت مبلغ    38.580.000 تومان  بابت اصل خواسته و مبلغ 44.000 تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت روزانه 30.000 تومان تا زمان اجرای حکم  در حق محکوم له خانم حوری شاکری و پرداخت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا  دایره اجرا حسب در خواست محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی در نظر دارداز اموال محکوم علیه  اقلام زیر را که کارشناس بهای آنرا بشرح ذیل اعلام نموده است :

{ یک دستگاه پرس آلومنیوم هیدرولیک گوشه زن پنجره آلومنیومی  واقع در آمل کمربندی هزارسنگر،شرکت پویا آلومنیوم عصر طبرستان که دستگاه ساخت شرکت اوزچلیک ترکیه،مدل ای پی ای ایکس و تولید سال 2014 میلادی میباشد که در موقع بازدید دستگاه بوسیله اوپراتئر روشن و قابل بهر ه برداری  میباشد که هیئت کارشناسان بهای آنرا مبلغ 750.000.000 ریال ارزیای نمودند}

را از طریق مزایده حضوری در روز  یکشنبه  مورخ 98.8.12    از ساعت  11 صبح الی 12 صبح  همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست 10در صد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می شود طالبین و خریداران می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد نظر بازدید بعمل آورند

                                                مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آمل

                                                            مهدی شاکری

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی