مزایده یک دستگاه پرکن روتاری 5 نازله - آگهی 50867

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462048100034
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان چمستان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده کلاسه 980210 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری چمستان محکوم علیه سید محسن توفیقی فرزند سیدحسن محکوم به پرداخت مبلغ  132201981 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له مهدی رنجبر و پرداخت 6610099 ریال نیم عشر دیوانی محکوم گردید.علی رغم ابلاغ اجرائیه محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی نسبت به پرداخت دین اقدامی معمول نداشته لذا به میزان مبلغ فوق از اموال بلامعارض به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است .

**یک دستگاه پرکن روتاری 5 نازله ماست با دهنه لیوان 95 سانتیمتر بهمراه فویل گذار و سیل کن و کلیه متعلقات تماماً استیل که محل استقرار آن شرکت فن آوران خطه سبز نور میباشد ارزیابی آن با توجه به کارکرد و وضعیت دستگاه به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال معادل هفده میلیون تومان برآورد میگردد.**

اموال توقیفی برای روز پنجشنبه  مورخ 1398/08/16 از ساعت 10 صبح الی11 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام دادگاه عمومی چمستان بر اساس قیمت پایه به فروش می رسد . طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین گردید اموال مزایده را ملاحظه نمایند . در ضمن مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده به صورت کتبی قبول کرده باشد . با توجه به اینکه دائره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد . در این مدت برنده مزایده باید 10% بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد . و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد %

در ضمن تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت .

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان چمستان - زهرا مجتهدزاده

استان مازندران - شهرستان چمستان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی