مزایده خودرو سواری چری مدل 1396 - آگهی 50866

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461529300104
تاریخ صدور:1398/07/16
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان ساری
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

 آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 2/980600 له رقیه حسین زاده جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به محکومُ علیه قاسم نوری توقیف و توسط کارشناس بمبلغ 000 / 000 / 815 / 1ریال ارزیابی و مقرر شد در مورخ 1398/08/16 از ساعت  9 الی 10 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه دوم اجرای مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ10% از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد./

مال مورد مزایده عبارت است از : خودرو سواری چری ( آزرو اتوماتیک )  به شماره انتظامی 82 - 542 س 44 رنگ سفید مدل 1396 تعداد محور دو نوع سوخت بنزینی قابلیت شماره گذاری دارد درصد استهلاک 15 % دارای بیمه شخص ثالث لاستیک 70 % کارایی دارد باطری سالم قیمت پایه در حال حاضر با در نظر گرفتن نوسانات بازار 000 / 000 / 815 / 1 ریال ارزیابی می گردد .

اجرای احکام خانواده دادگستری ساری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی